Svet-Stranek.cz
,,změna je život´´ proto je potřeba pro to něco udělat...
Salón Elizé

podminky pro kupování...:,,změna je život´´ proto je potřeba pro to něco udělat...

podminky pro kupování...

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Všeobecná ustanovení
Učiněním závazné objednávky kupující stvrzuje akceptaci těchto obchodních podmínek pro dodávku zboží vydané prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou závazné pro obě strany. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti internetového obchodu na-vlasy.cz a jeho zákazníků (kupujících).

II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce - kupní smlouvě. Všechny údaje jako jsou váha, rozměry atp. uvedené na webových stránkách na-vlasy.cz vycházejí z údajů od výrobců a dodavatelů.

Provozovatel internetový obchodu kadernice-eliska.nafotil.cz, dále jen jako „prodávající“, se zavazuje, že bude dodávat zboží dle specifikací a s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením, které jsou platné na území České republiky.

III. Místo plnění
Místem plnění je místo, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy
Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky kupujícím a to většinou telefonicky.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například emailem nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objenávky v případě chyby při typování ceny.

V. Cena a platba
Ceny uvedené na webových stránkách kadernice-eliska.nafotil.cz,. jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, pokud není dohodnuto jinak.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

VI. Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. Běžná dodací lhůta zboží je 7-14 dnů (pracovních) od objednávky na dobírku n. po zaplacení platbou předem. V případě, že by dodací lhůta mohla být delší, budeme kupujícího informovat o předběžném termínu dodání nebo nabídneme výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího.

VII. Dopravní podmínky Česká republika
Způsoby doručení zásilky v České republice a ceny:

Zásilky se přepravují prostřednictvím České pošty jako cenný balík n. doporučeným balíčkem formou dobírky n. platbou předem na účet mBank 2206679804 / 6210. Cena za Poštovné a balné, pokud není u zboží uvedeno jinak, jsou: dobírka 119 kč , platba předem 49 kč.Způsoby doručení zásilky na Slovensko a ceny:

Zásilky se přepravují prostřednictvím Slovenské pošty zpravidla jako balík 1. triedy pouze platbou předem na účet SLSP 0313648430 / 0900. Cena za Poštovné a balné, pokud není u zboží uvedeno jinak je 2,50 EUR. Balíky odesíláme zpravidla 1-2x týdně dle počtu objednávek.
Kupující je povinnen zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení balíku či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena v balíku.

VIII. Reklamační podmínky

Spotřebitelské reklamace se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákona. Dle § 620 tohoto zákona je záruční doba 24 měsíců od data převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, ohněm či vodou. Záruka se nevztahuje na výrobky mechanicky poškozené.. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Kupující je povinen zjištěné vady bezodkladně sdělit prodávajícímu. V případě oprávněných reklamací budou tyto vyřízeny ve smyslu § 622 a dalších Občanského zákoníku. V případě nákupu zboží na dálku, prostřednictvím internetu má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, vyjma případů uvedených v § 57, odstavce 8. Při uplatnění tohoto práva nesmí být zboží poškozeno a použito a musí být prodávajícímu dodáno v původním obalu. Pokud je kupujícím fyzická, anebo právnická osoba, reklamační řízení se řídí Obchodním zákoníkem.
Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího Eliška Bombiczová nad vrbím 545,sokolnice 66452

Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace, kdy zároveň zákazník uplatňuje reklamaci přímo u samotného prodejce, dopraví prodávající zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou.

K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu – faktura a podrobný popis závady. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní.
IX. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.Pokud se Vám zdá cokoliv z obchodních podmínek nesrozumitelné, popřípadě máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte nás prosím na email kadernice-eliska.nafotil.cz,. telefonicky na tel. 606544004 dříve než učiníte objednávku, děkujeme.


-----

-----


Ochrana osobních údajů.
Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje.
Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti.
Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí.
Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Váš souhlas.
Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.


ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Česká pošta
79,00 Kč

ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Dobírka
119,00 Kč

Předem na účet v KB
49Kč

za objednávku nad 1000kč poštovné balné zdarma + dárek

nad 2000kč olejíček CHI zdarma